WZ

PRAKTYKI

Dotyczy studiów pierwszego stopnia

  • IiE, sem. 4
  • Zarz., sem. 4
  • ZiIP, sem. 6

Zarządzenie rektora


Efekty uczenia się

Efekty

Uzupełniamy zgodnie z sylabusem przedmiotu dla danego kierunku studiów.

SYSTEM SYLABUS

Informacje

Na platformie MS Teams został utworzony zespół PRAKTYKI.
Kod dostępu: 6551ta0
REALIZACJA PRAKTYKI STUDENCKIEJ

W RAMACH ZATRUDNIENIA, STAŻU, WOLONTARIATU LUB INNEJ FORMY


Krok 1.
Rozliczenie praktyki polega na złożeniu jednego dokumentu:

Uwaga:

Praktykę można zaliczyć, jeśli praca został wykonana w ciągu ostatnich trzech lat.

Jeśli zdobycie podpisu od pracodawcy okazuje się trudne lub niemożliwe (np. firma przestała istnieć, doszło do zmiany kierownictwa itp.), wymagane jest dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonaną pracę.


W ZAKŁADZIE PRACY WYBRANYM PRZEZ STUDENTA AGH


Krok 1.
Student samodzielnie zawiera porozumienie z zakładem pracy.

Krok 2.
Praktyka studencka jest realizowana na podstawie skierowania na praktykę wydanego przez opiekuna praktyk.

Krok 3.
Rozliczenie praktyki wymaga złożenia dwóch dokumentów:
a) Zaświadczenie z zakładu pracy:
b) Sprawozdanie z praktyki:

W ZAKŁADZIE PRACY Z KTÓRYM AGH ZAWARŁO POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW AGH


Krok 1.
Porozumienie w imieniu AGH zawiera Prodziekan ds. Studenckich.

Krok 2.
Praktyka studencka jest realizowana na podstawie skierowania na praktykę wydanego przez opiekuna praktyk.

Krok 3.
Rozliczenie praktyki wymaga złożenia dwóch dokumentów:
a) Zaświadczenie z zakładu pracy:
b) Sprawozdanie z praktyki:

×
×